Maciej "Ariel" Radliński

Straże

Jeśli Pan miasta nie ustrzeże
daremnie czuwają straże...

(z pewnej księgi)

Ale jeśli Straż nawet się nie stara czuwać - daremnie Pan miasta będzie czuć się bezpieczny. Straż to jakby nie było fundament sprawnego działania miasta. Nie będę marnować klawiatury by wymyślać co by się stało, gdyby nie było komu strzec dniem i nocą prawa i porządku społeczeństwa miejskiego. I to za marne grosze zapewne.

Hierarchia Straży Miejskej zaczyna się na rekrucie i obejmuje dalsze stopnie:
  • funkcjnariusz
  • kapral
  • sierżant
  • kapitan
  • komendant

Rekrut to człowiek, który już ma za sobą egzamin na strażnika miejskiego i właśnie rozpoczyna swą służbę miastu, pod kierunkiem swego bezpośredniego przełożonego - sierżanta, który odpowiada za niego. Okres tej próbnej służby trwa 40 dni (5 ośmiodniowych tygodni). Po upływie tego całego okresu rekrut jest zaprzysiężany i staje się funkcjonariuszem.

Funkcjonariusz jest podstawowym stopniem w Straży. Funkcjonariusze są pełnoprawnymi strażnikami, mającymi prawo reprezentowania władz i prawa wobec obywateli i obcych. Biorą na siebie obowiązek czuwania nad społeczeństwem, pomagania jego członkom, walki z bezprawiem. Podstawowa profesja strażnika miejskiego z podręcznika WFRP ma właśnie stopień funkcjonariusza.

Kapral różni się jedynie od funkcjnariusza tym, że z racji swego doświadczenia mają prawo przewodzić strażnikom miejskim w pomniejszych czynnościach, nie wymagających interwencji osób wyższych stopniem - mogą więc prowadzić kancelarię na posterunku, przewodzić wartom, prowadzić małe patrole (do 3 osób i bez rekrutów) pomniejsze śledztwa i interwencje. Są odpowiedzialni za niektóre rzeczy: stan posterunku, wynik operacji przez nich przeprowadzonej, także za rekrutów i ich wiedzę, którą należy im wpoić.

Sierżant ma za zadanie utrzymywać porządek we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonariuszy i w większości spraw porządkowych. Sierżanci są odpowiedzialni za rekrutację i przeszkolenie rekrutów, za stan straży - wart, patroli oraz za wszystkich funkcjnariuszy, powierzanych mu na czas pracy (patrolu, warty...). Odpowiadają za całe sekcje posterunku (więzienie, sekretariaty, stróżówki, warty przy bramie, zbrojownie, kadry...) i za strażników / pracowników tam pracujących. Może (powinien) rutynowo kontrolować ich pracę. Mają władzę nad wszystkimi strażnikami niższego stopnia, także mogą ich karać za drobne przekroczenia regulaminu pracy (spisuje potem stosowny raport - protokół, który trafia potem do kapitana Straży). Przewodzą patrolowi, wszystkim wartom, także danej operacji.

Kapitan czuwa nad całością Straży, mając na uwadzę wszystkie jej sekcje i dziedziny pracy oraz podległych mu ludzi. Jego władza rozciaga się nad całym, danym rejonem jego posterunku, którego jest szefem. Nadzoruje pracę wszystkich swoich podwładnych i dba o całość pracy i wizerunek Straży - odbiera raporty od sierżantów i kapralów o pracy. Może (powinien) rutynowo przeprowadzać kontrole wszystkich jednostek na swym terenie - wart, patroli, pomieszczeń... W oparciu o informacje o pracy Straży w rejonie ustala organizację i strukturę pracy strażników a także innych spraw - rekrutacji, przeszkolenia... Wymierza kary dyscyplinarne za przekroczenia o większym zakresie z zawieszeniem w obowiązkach włącznie. Ustala strategię działania przy większych operacjach, której powinni trzymać się prowadzący je sierżanci. Wydaje polecenia dotyczące działania wszystkich jednostek i sekcji (więzienia, stróżówek, zbrojowni, itp.). W razie pospolitego ruszenia dowodzi milicją, decydując o zakresie ich działania, uzbrojeniu, przeszkoleniu, wyekwipowaniu...

Komendant rządzi Strażą w całym mieście i poza nim, jeżeli i tam ma ona swe wpływy. Za pośrednictwem kapitanów i ich podwładnych dowodzi wszystkim. Nadzoruje nie tylko poszczególne jednostki, ale i całość Straży - a więc i koordynację działań i taktyki i sposoby patrolowania ulic. Powinien zapewnić takie zgranie strażników, aby miasto był najlepiej strzeżone. Odbiera raporty ze wszystkich posterunków i jednostek i decyduje o nich. Przewodzi wszystkim naradom zrzeszającym kapitanów a dotyczących Straży. Obsadza stanowiska kapitanów po przedstawieniu możliwych kandydatów (musi je zatwierdzić władza miasta, radni), oraz zatwierdza wybory na pozostałe stanowiska. To on przyjmuje ślubowanie od rekrutów zaprzysiężając ich. Okazjonalnie dokonuje honorowych inspekcji jednostek i posterunków. Wymierza kary strażnikom wszystkich stopni za wszelkie uchybienia z najcięższymi przewinieniami włącznie. Ustala / zatwierdza strategię działania przy największych operacjach Straży czy np. milicji . Wydaje polecenia dotyczące działania wszystkich jednostek i sekcji (więzienia, stróżówek, zbrojowni, itp.).

Posterunki Straży Miejskiej:

Straż Miejska ma za zadanie pilnować porządku w każdym zakątku miasta. Ponieważ niektóre jego rejony są bardziej narażone na zachwianie owego porządku, stąd wpływa to na rozmieszczenie posterunków.
Posterunki przy bramie:
Oprócz pilnowania ulic, Straż odpowiedzialna jest za warty przy bramach miejskich, oraz na murach, gdzie znajdują się posterunki przylegające doń. Każda brama musi mieć tam swój posterunek. Standardowo warta składa się z czterech dyżurujących strażników i czterech siedzących w budynku Straży, także jednego - dwóch skrybów sporządzających meldunki...
Posterunki pośrednie oraz dzielnicowe
Są to stosunkowo niewielkie lokale, obsadzone przez co najwyżej sześciu strażników, Rewir takiego posterunku najczęściej obejmuje kawałek ulicy, odbywają się tu ewentualne przesłuchania, wreszcie stąd wyrusza Straż na pierwszą interwencję - zaraz po ogłoszeniu alarmu związanego np. z burdą karczemną czy złodziejstwem. Nieco większe posterunki pośrednie zwane są już dzielnicowymi i stamtąd odbywają się wypady patrolowe na dany obszar dzielnicy. Średnio przypada jeden posterunek dzielnicowy na każde 250 mieszkańców powyżej 100.
Posterunek główny
Jest to budynek w centrum miasta, siedziba komendanta i równocześnie garnizonu Straży. Stąd rozciągają się wpływy Straży na całe miasto. Znajdują się tu najczęściej więzienia miejskie, czasami sale rozpraw, oraz w większych miastach - plac ćwiczeń. Na dziedzińcu garnizonowym odbywa się zaprzysiężenie nowych funkcjonariuszy a patrole obejmują całe miasto, wspomagając pozostałe posterunki.
Posterunki specjalne
Umieszczane tam, gdzie konieczna jest obecność Straży. Takie miejsca to albo lokacje o szczególnym natężeniu ruchu (targowiska miejskie, obiekty "turystyczne" i pielgrzymkowe, rynki, teatry / stadiony) lub miejsca o ważnym znaczeniu strategicznym i porządkowym (miejska zbrojownia, ważniejsze gildie, banki). Przystosowane są do pełnienia konkretnych funkcji, głównie stróżowych. Pełniący tam dyżur strażnicy są ochroniarzami mienia znajdującego się w tych miejscach. Całoodobowe patrole tylko na danym terenie mają za zadanie bacznego i stałego obserwowania przebywających tam osób. Bardzo często posterunek główny bywa umieszczany tak, by zapewnić sobie najlepszą łączność właśnie z tymi posterunkami. Takie posterunki są szczególne - nie mogą pełnić na nich dyżuru rekruci, w dodatku mają własnych kapitanów, na równi z normalnymi dyżurkami dzielnicowymi.

Wreszcie status posterunków specjalnych mają te komisariaty, które są obsadzane przez ochronę nie należącą do Straży Miejskiej. W tej liczbie znajdują się przede wszystkim posterunki Straży Pałacowej, Straży Świątynnej, czy Strazy Gildii - o ile takowe istnieją. W takich miejscach funkcjonuje odrębna Straż (m.in. patrz strażnik świątynny).

Podział Straży

Straż pałacowa nie służy w mieście, lecz na terenie pałacu władcy miasta. Ma nieco mniejsze prawa, ograniczane przez nakazy przebywania w pałacu, ale zasadniczo w większych miastach ma ona wyższy status (strażnik pałacowy czy światynny powinien mieć status społeczny wyższy od strażnika miejskiego). Straż ta jest podległa nie komendantom, ale bezpośrednio Nadzorcy Straży, odpowiedzialnego za bezpieczeństwo w całym obiekcie. W większych miastach jednak istnieje funkcja komendanta Straży Pałacowej. Nie trzeba dodawać, że w wiekszych miastach funkcję takiej Straży pełni również rycerstwo. Podobny zasięg, prawa i status ma Straż Świątynna, podległa przełożonemu świątyni. Z całą pewnością porozumienie się lub mienie do czynienia z takimi personami nie należy do przyjemności. Stwierdzają to nawet sami strażnicy miejscy. Ci ostatni ponadto nie mają prawa rozstrzygania o przestępstwach dokonywanych na terenach pilnowanych przez Straże Pałacowe lub Świątynne. Ale co za tym idzie - nie są odpowiedzialni za te rewiry.

Straże Gildii, to najczęściej osoby o statusie ochroniarzy. Nie ma mowy o kilku posterunkach, gdyż Gildia ma najczęściej jedną siedzibę. Czasami Straż Gildii i danej świątyni jest ta sama. Szczególnie dotyczy to niektórych kultów, np. Noiry. Struktura Straży Gildii jest prosta, rządzi nią kapitan podległy przełożobnemu z samej Gildii. Gildia ta nie ma statusu większego od Straży Miejskiej, a w sytuacjach wyjątkowych bywa jej podległa.

Straż Miejska: podziały

Wracając do naszych zuchów znanych z patrolowania zwykłych szarych ulic, to w niektórych miastach (na pewno w tych większych) dzieli się dodatkowo na dwie stałe ekipy, prawie niezależne od siebie, ewentualnie wyodrębnia się z niej oddział wspomagający jednostki regularne. Mowa o Straży Nocnej.

W tym miejscu przyznaję się do czytania i ściągania przykładów z twórczości Terry'ego Pratchetta, którego bohaterowie niektórych książek stanowią prawie modelowy wzór tego, co chcę napisać niżej.

Straż Nocna jest werbowana dość dokładniej i przeznaczana do służby wspomagającej, lub do objęcia całej służby regularnej w gdzinach nocnych. Często ma własną strukturę (np. "kapitan nocnej zmiany"). Podstawowym zadaniem jest doglądanie poszczególnych (ale i jego całości) miejsc miasta, upewniając się co do istnienia tam spokoju. Szczególną opieką Straży Nocnej są obejmowane nocne lokale i kluby i miejsca funkcjonujące w nocy - tam, gdzie może zawsze dojść do jakiegokolwiek złamania prawa. Nocna Straż przejmuje lub wspomaga także posterunki specjalne. Rzadziej zdarza się, że ma własny posterunek główny, dowodzony przez kapitana (nie ma komendanta nocnego), podległego zawsze zwykłemu komendantowi miejskiemu. Taki budynek - najczęściej gdzieś na uboczu, blisko slumsów (!) nie zwraca uwagi tubylców. Przecież funkcjonuje tylko w nocy, a w dzień nikt tam nie musi zaglądać. Jednakże bardzo często (nawet prawie zawsze) Nocna Straż składa się z tych samych strażników co dzienna zmiana - po prostu jej funkcjonariusze zamieniają się dyżurami.

Pensje, schematy rozwinięć, umiejętności i ekwipunek:


REKRUT:

Schemat rozwoju:
Sz WW US S Wt Żyw I A Zr CP Int Op SW Ogd
- +10 - - - +1 +10 - - - - - - -

Przedmioty: kurtka skórzana (mundur), pałka
Umiejętności: silny cios, ogłuszenie
Pensja dniowa: 9p
Ubezpieczenie: 1 zk.

FUNKCJONARIUSZ:

Schemat rozwoju:
Sz WW US S Wt Żyw I A Zr CP Int Op SW Ogd
- +10 +10 - - +2 +10 +1 - - - - - -

Przedmioty: kurtka skórzana (mundur), 25% szans na koszulke kolczą, pałka
Umiejętności: silny cios, ogłuszenie
Pensja dniowa: 8/-
Ubezpieczenie: 5 zk.

KAPRAL:

Schemat rozwoju:
Sz WW US S Wt Żyw I A Zr CP Int Op SW Ogd
- +20 +10 - - +3 +10 +1 - +10 - - - -

Przedmioty: kurtka skórzana (mundur) z dystynkcjami kaprala, 50% szans na koszulke kolczą, pałka, sztylet
Umiejętności: silny cios, ogłuszenie, bijatyka, cichy chód w mieście, ukrywanie się w mieście
Pensja dniowa: 12/-
Ubezpieczenie: 8 zk.

SIERŻANT

Schemat rozwoju:
Sz WW US S Wt Żyw I A Zr CP Int Op SW Ogd
- +20 +20 - - +4 +20 +2 - +20 - +10 - -

Przedmioty: kurtka skórzana (mundur) z dystynkcjami sierżanta, 75% szans na koszulke kolczą, lekki hełm otwarty, miecz
Umiejętności: silny cios, ogłuszenie, bijatyka, cichy chód w mieście, ukrywanie się w mieście, mocna głowa, sekretny język bitewny, czytanie/pisanie, celny cios
Pensja dniowa: 1 zk 5/-
Ubezpieczenie: 20 zk.

KAPITAN:

Schemat rozwoju:
Sz WW US S Wt Żyw I A Zr CP Int Op SW Ogd
- +30 +30 - - +5 +30 +2 - +30 - +20 - +10

Przedmioty: kurtka skórzana (mundur) z dystynkcjami kapitana, koszulka kolcza, hełm otwarty z pióropuszem, czerwona peleryna, miecz, sztylet
Umiejętności: silny cios, ogłuszenie, bijatyka, cichy chód w mieście, ukrywanie się w mieście, mocna głowa, sekretny język bitewny, czytanie/pisanie, celny cios, hazard, rozbrajanie, jeździectwo, autorytet
Pensja dniowa: 4 zk
Ubezpieczenie: 50 zk.

KOMENDANT:

Schemat rozwoju:
Sz WW US S Wt Żyw I A Zr CP Int Op SW Ogd
- +30 +30 - - +6 +30 +2 - +40 +10 +30 +10 +20

Przedmioty: zdobiona kurtka skórzana (mundur) z dystynkcjami komendanta, koszulka kolcza, hełm otwarty z pióropuszem, rapier
Umiejętności: silny cios, ogłuszenie, bijatyka, cichy chód w mieście, ukrywanie się w mieście, mocna głowa, sekretny język bitewny, czytanie/pisanie, celny cios, hazard, rozbrajanie, jeździectwo, autorytet, prawo, broń specjalna - rapier, etykieta
Pensja dniowa: 9 zk
Ubezpieczenie: 100 zk.

Pensje:

Przedstawione powyżej to standardowe stawki za dniówkę (2 razy 4 godziny - dotyczy do sierżanta włącznie). Stawki można modyfikować (dotyczy stopni do sierżanta włącznie) w zależności od :
  • czasu służby (służba całonocna przynosi +10% zarobku)
  • nadgodzin (proporcjonalnie do normalnego czasu pracy)
  • sprawowania (ustalone nagrody za służbę, premie, zasługi) - choć często bywa to zastępowane przez odznaczenie przed komendantem Straży
Kapitanowie i komendanci mają pensje niezależne od czasu pracy (nie muszą brać nadgodzin) ale nagrody z tytułu sprawowania (patrz wyżej) są częstsze i wieksze.

Każdy członek Straży jest ubezpieczony - Straż Miejska płaci za usługi medyczne wobec rannych podczas pełnienia obowiązków. Pensje uwzględniają już wydatki na ubezpieczenie. Bardzo często jednak w ramach polityki oszczęności - gdy rośnie liczba zranień - podnosi się poziom składek - czyli maleją pensje.

Sigmarowi cześć oddając
Cesarzowi na chwałę
Ojczyźnie dla rozwoju
Obywatelom do pomocy
Społeczeństwu ku pożytkowi

Służyć ślubujemy!

 
 

Jak oceniasz ten artykuł?
[5/5] - Doskonały!
[4/5] - Niezły
[3/5] - Taki sobie
[2/5] - Słaby
[1/5] - Beznadziejny!
Twój komentarz:
Imię/Nick:      Mail:      Strona:
Powiadamianie o odpowiedzi.    (zabezp. przeciw robotom)
  zobacz wyniki
Poleć artykuł znajomemu
Do:
Wiadomość i podpis:
 

(C) Sasha, Gliwice 2001-2009. Wszystkie dokumenty w Grocie Cienia objęte są prawem autorskim. Publikowanie ich na innych stronach netu tylko za wyraźną zgodą autorów.